KUBA YOGA Hizmet Sözleşmesi

 

İş bu sözleşme Balat Mah. Bey Sok.13/A Nilüfer Bursa adresinde kurulu bulunan Burcu Tuncel’e ait ait Kuba Yoga (Sözleşmede Stüdyo olarak anılacaktır.) ile kimlik bilgileri ve imzası bulunan kişi…………………………………………..……………………………… arasında (Sözleşmede “üye” olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.

 

  • KONU : Bu sözleşme , sözleşmede belirtilen şartlar, kapsam ve süre içerisinde stüdyonun hizmete açık olduğu sürece üyenin stüdyodan satın almış olduğu hizmetten yararlanma hakkını düzenlemektedir.
  • SÜRE : Bu sözleşmenin süresi üyenin tercih ettiği üyelik paketinin içerdiği süre kadardır.

   

  • ÜCRET : a)-Üyelik bedeli seçilmiş olan üyelik kapsamına/paketine göre TL olup; bu bedel belirlenen ücret ile üye tarafından ödenecektir.

  b)-Üye satın almış olduğu üyelik bedelini ödeme planına uygun olarak ödemekle yükümlü olup; bu anlaşma uyarınca belirlenen fiyatlar peşin fiyatlardır. Üye tarafından yapılacak ödemelerin taksitlendirilmesi istenildiğinde üye ayrıca vade farkı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

   c)-Stüdyo çalışma saatlerinde her daim üyelerin kullanımına ve hizmet vermeye hazır halde bulunduğundan üyeler stüdyodan yararlanmasa dahi üyelik bedellerini ödemek zorundadır.

          4-   ÜYELİK PAKETLERİ : Üyelik paketlerinin içerikleri,özellikleri ve kapsamı sözleşmenin eki olan ve sözleşmeyle birlikte üyeye teslim edilen tanıtım broşüründe  açıklanmış ve satın alınan paket içeriği hakkında üye bilgilendirilmiştir.

  • ÖDEMELER : a)-Üyelik, üye tarafından ödeme şekli her ne olursa olsun peşin olarak satın alınmıştır. Üyelik bedelleri üyenin talebi ve tesisin uygun görmesi halinde 2 veya daha fazla taksitler halinde ödenebilir. Üyelik bedelinin 2 veya daha fazla taksitle ödenmesi üyelik satışının taksitle yapıldığı anlamına gelmemekte olup; ödeme şekli nasıl olursa olsun üyelik satışının peşin satış olduğu taraflarca kabul edilmiştir.
  1. b) Peşin olarak satın alınan ancak stüdyo tarafından 2 veya daha fazla takside bağlanan üyelik bedellerinde taksitlerden bir tanesi zamanında ödenmediği takdirde stüdyo ödeme gününü takip eden 15.günün akşamına kadar ödemeyi bekleyecek bu süre içinde ödeme faiziyle birlikte ödenmemiş olursa stüdyo kalan taksitlerin vadesini beklemeden kalan borcun tamamı üzerinden üye hakkında yasal işlem ve işlemler yapabilir. Bu durumda tüm borcun muaccel olduğu taraflarca kabul edilmektedir. c) üyelik bedelleri için senet (bono) düzenlenmesi halinde ödenmeyen senetler üzerinden tesisin yasal işlem yapma hakkı vardır. Üyelik bedelinin takside bağlanması ve taksitler için senet düzenlenmesi durumunda taksitlerden/senetlerden bir tanesi vade gününü izleyen 15.günün akşamına kadar ödenmez ise kalan senetler/taksitler hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın muaccel olacağından tesis kalan borcun tamamı için senet ve/veya sözleşme üzerinden yasal işlem/ler yapma hakkına sahiptir. d) üyelik bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde yıllık %24 (aylık %2) gecikme faizi işletilecektir. e) Üyelik bedellerinin kredi kartı ile ödenmesi de mümkündür f) Üyelik bedellerinin vade tarihi ve gününü izleyen 15.günün akşamına kadar ödenmemesi halinde üyenin stüdyodan yararlanma hakkı stüdyo tarafından geçici süreyle askıya alınabileceği gibi stüdyo isterse bedel iadesi yapılmaksızın üyenin üyelik hakkını da sonlandırabilir. fesih durumunda üye kalan borçlarını/üyelik bedellerini faiziyle birlikte tesise ödeyecektir.

   

  6-      SÖZLEŞME İPTALLERİ VE İADELERİ : Üyenin aşağıda belirtilen hallerdeki üyelik iptal talebi stüdyoya yazılı olarak ve/veya stüdyoya gelerek üyelik iptal formu düzenlemek suretiyle yapılmak zorundadır. Yazılı yapılmayan iptal talepleri geçerli olmayıp, hukuki sonuç doğurmayacaktır.

  Aşağıda belirtilen haller dışında üyenin sözleşme iptal hakkı ve ücret iade hakkı bulunmamaktadır.

  a)Yasal süre içinde yapılacak iptal Üyeler, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren ilk 7 gün içerisinde herhangi bir neden ve sebep bildirmeksizin yazılı olarak stüdyoya bildirmek kaydıyla üyeliklerini iptal edebilirler. Bu durumda ödenmiş olması halinde üyelik bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın üyeye iade edilir. Üye bu süre içinde hizmet almış ise aldığı hizmet süresinin bedeli mahsup edilerek kalan tutar üyeye ödenir. Şayet üyelik bedeli kredi kartı ile ödenmiş ise bu durumda iade edilecek tutardan komisyon, vergi vb diğer masraflar için % 14 kesinti yapılacaktır. Kredi Kartından yapılan ödemelerdeki iadeler aynı şartlarda kredi kartına yapılır. Veya (Stüdyomuzda yapılan yoga dersleri için yapılan ödemelerde geri iade yoktur. Paket bitim tarihine kadar kullanılmayan hak, paket bitiminin ardından geçersiz sayılır.)

   

  b)-Daimi hastalık Üyenin üye olmasını müteakip üyelik süresi içinde stüdyoya gelmesini veya stüdyodaki derslere katılmasını engelleyecek daimi bir hastalığa tutulması ve bu durumun öğrenci adayları stüdyonun  anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşu olan BURTOM’ dan, ya da kendi anlaşmaları olan aile hekimi, özel sağlık kuruluşlarından aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde üyelik iptal edilir. Bu durumda kullanılmayan süreye ait ödenen ücretlerden (şayet varsa) %14 kesinti yapılarak kalan tutar faizsiz olarak üyeye iade edilir. Kalan süre ücreti şayet ödenmemişse üye %14 luk bedeli (kesinti) ödeyerek üyeliğini iptal eder. kullanılan hizmet süresinin bedeli iade olunmaz. Bu madde gereğince işlem yapılabilmesi için üye hastalığa ilişkin raporunu üst yazı ile birlikte stüdyoya verecektir. Geç verilen rapor ve dilekçeler işlem görmeyecek,geçersiz kabul edilecektir. Hastalığa ilişkin raporun rapor tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde verilmesi gerekmektedir.

  c)-Taşınma/nakil Üyenin üye olmasını müteakip üyelik süresi içinde stüdyonun  100KM uzağındaki bir yere(SON 3 YILDIR OTURMADIĞI)taşınması ve yeni adresini geçerli ve kanuni belge (RESMİ İKAMETGAH) ile tevsik etmesi halinde üyelik iptal edilir.Bu durumda kullanılmayan süreye ait ödenen ücretlerden (şayet varsa) %14 kesinti yapılarak kalan tutar faizsiz olarak üyeye iade edilir. Kalan süre ücreti şayet ödenmemişse üye %14 luk bedeli (kesinti) ödeyerek üyeliğini iptal eder. Kullanılan hizmet süresinin bedeli iade olunmaz.. Bu madde gereğince işlem yapılabilmesi için üye taşınmaya ilişkin belgesini mazeretini açıklayan üst yazı ile birlikte stüdyoya  verecektir. Geç verilen belge ve dilekçeler geçersiz kabul edilir.

  d)- Stüdyomuzda yapılan yoga harici tüm etkinliklere katılım için son kayıt tarihi ve kontenjan limiti esastır. Olağanüstü ve stüdyo genel koordinatörünün gerekli gördüğü durumlarda etkinlikler belirli bir sebep gösterilmeksizin iptal edilebilir. Bu durumda kişiye tam ücret iadesi yapılır. 

   

   

  7-        ÜYELİK DONDURMA HAKLARI : Üyeler stüdyonun  onaylayacağı bir sürede her yıl için en fazla 1 (bir) ay süreyle üyeliklerini dondurabilirler. Ancak üyelik dondurma hakkı sadece 6 ay, 1 yıl ve üzeri için yapılan üyelikler için geçerlidir

  8-        ÜYELİK DEVİR HAKKI : Üyelik devir hakkı sadece 1 yıl ve üzeri sınırsız üyelikler için geçerli olup;. Üyelik devirleri stüdyonun belirlediği kurallar çerçevesinde bir kereye mahsus olmak üzere ve stüdyo üyesi olan yada üyeliği sona ermiş kişiye yapılabilir. Üyelik devri için üye tesise yazılı bildirimde bulunarak devir talebinin yerine getirilmesini isteyecektir.Üyenin üyelik devir talebinde bulunabilmesi için tesise vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekir.

  9          STÜDYONUN  ÇALIŞMA SAATLERİ : Stüdyo  hafta içinde ve hafta sonlarında 09:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Stüdyo her zaman çalışma saatlerini değiştirebilir, yeniden belirleyebilir, farklı bölümler için farklı düzenlemeler yapabilir.

   10-      STÜDYO KURALLARI : Stüdyo  kuralları aşağıda açıklanmıştır.

   a)-Stüdyonun  herhangi bir üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin herhangi bir zamanda iptal etme ve/veya biten üyeliğini yenilememe hakkı saklıdır.

  b)-Üyelerin, stüdyoya  gelmemeleri, derslere katılmamaları  dahi belirlenen veya kendilerine uygulanan bedel-ücret-aidat toplamını zamanında ve tam olarak ödemeleri zorunludur.

  c)-Üye ve misafirlerin stüdyoda bulundukları sürece, diğer Üyelere, diğer misafirlere ve stüdyo personeline saygısızlık niteliğindeki kötü ve çirkin harekette bulunmaları, küfürlü ve argo konuşmaları ve bağırmaları, alkollü şekilde tesisin alanlarını kullanmaları, suiistimaller, yüz kızartıcı eylemler veya suçlar, şiddet hareketleri, küçük düşürücü davranışlar kesinlikle yasaktır. Üye ve misafirler, Üyelik Sözleşmesi ve diğer tüm kural ve uygulamalara uymak zorundadır. Aksi durumlar derhal herhangi bir ücret iadesi olmaksızın üyeliğin sona erdirilmesini gerektirir.

  d)- Stüdyomuzun ekipmanları düzenli olarak temizlenmektedir. Ortak kullanıma tahsis edilen ekipmanlara karşı hassasiyeti olan öğrencilerimizin derslere gelirken, bir mat, bir battaniye getirmelerini rica ederiz. Kişisel eşyalar stüdyoda bırakılabilir, fakat kişisel eşyaların tamamının güvenliği üyenin sorumluluğundadır..

  e)-Stüdyoda zaman zaman tadilat, tamirat veya yenilikler yapabilir ve bu sebeple veya elinde olmayan ya da kendisinden kaynaklanmayan sair sebeplerle stüdyonun  hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımını kısmen veya tamamen sınırlayabilir, durdurabilir veya kapatabilir. Tüm dersler  tamamen durdurulmadıkça  , Üyelere herhangi bir tazminat ödenmesi, bedel-ücret-aidat iadesi veya üyelik süresi telafisi söz konusu değildir.

  f)-Üye, kendisi veya misafirlerinin şahsi kusurları, dikkatsizlik veya ihmalleri ile stüdyoda veya stüdyoya  ait aletler üzerinde meydana getirecekleri tüm hasar ve zarardan sorumludur.

  g)-Üyeler’ in yoga ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıkları, spor aktivitelerine uygun olup olmadıkları, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmadıkları veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelerden ya da bunların sonuçlarından dolayı stüdyonun  herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Stüdyomuzda burslu gerçekleşen yoga dersi ve programı katılımlarında üyelik başlangıcı öncesi üyenin tıbben yoga yapabilir durumda olduğunu belgelemesi zorunludur. Bunun için Stüdyomuzda yaşanması olası ferdi kazalar Maffre Sigorta kapsamında güvence altındadır.

   

   

  11-      ÜYENİN HAK VE BORÇLARI : a)- Üyeler ancak, üyeliklerinin geçerliliğini koruyor olması ve üyelikten doğan bedel-ücret-aidat borçlarının tam ve zamanında ödenmiş olması hallerinde stüdyo derslerine katılbilirler.

  b)- Topluluğu ilgilendiren olağanüstü hal durumları haricinde tüm kişisel mazeretler iptal durumlarında özel iade politikası kapsamında değerlendirilir. Bu durumda etkinliğe bir hafta kalana kadar yapılan iptallerde üye yüzde elli geri iade alabilirken, etkinlik başlangıç tarihine bir hafta kala itibariyle yapılan iptallerde ücret geri iadesi yapılmamaktadır. 

  1. c) -Bu sözleşme ve eklerinde yazılı üyelik paketleri belirlenmiş zaman dilimi içinde kullanılmaz ise üyelik, ücret iadesi olmayacağı gibi üye herhangi bir hak iddia edemez.

  d)-Üye, Üyelik sözleşmesini imzaladığı andan itibaren; sağlık durumunun yoga ve  spor yapmaya ve stüdyo aktivitelerini kullanmaya uygun olduğunu, stüdyo tarafından üyeliğe dâhil olan ya da olmayan tüm hizmetlere, aktif ve pasif tüm egzersizlere, etkinliklere, uygulamalarına katılmasına engel bir özrü ve rahatsızlığının bulunmadığını, bu tip egzersizlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir zarar vermeyeceğini beyan ve taahhüt etmiştir. e)-Üye, üyenin ve/veya misafirlerinin kendi kusurları, dikkatsizlikleri veya ihmalleri ile stüdyoya veya stüdyoya ait eşyalara  verecekleri tüm hasar ve zararlardan ve yine diğer üyelerin yahut stüdyo çalışanlarının ve 3.kişilerin uğramış oldukları tüm zarar ve kayıplardan sorumludur.

  f)-üyenin, üyelik bedelini ödememesi , stüdyo personeline ya da diğer üyelere veya misafirlerine karşı suiistimallerde veya ahlaka mugayir harekette bulunması veya sözler sarf etmesi ya da suç oluşturan eylemler, şiddet hareketlerinde, küçük düşürücü davranışlarda ve benzeri gibi davranışlarda bulunması hallerinde ya da stüdyo kurallarını ihlal etmesi halinde, üyelik hakları stüdyo  tarafından geçici bir süre için ve üyelik süresi sonuna ilave edilmeksizin dondurulabilir ya da bedel iadesi yapılmaksızın üyelik sonlandırılabilir.

  g-) Stüdyo tarafından sosyal medya hesaplarında ders ve ders harici aktivitelerde öğrenciye ait  video ve görsellerin yayınlanmasına her defasında onaya sunulmadan izin vermektedir.

  12-      STÜDYONUN  HAK VE BORÇLARI : a)-Stüdyo, mücbir sebep halleri, tadilat ve bakım, belediye, hükümet ve mal sahibin müdahalesi vb özel durumlar hariç olmak üzere stüdyoyu üyelerin kullanımına hazır halde tutacaktır

  b)-Stüdyo  üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla önceden haber vererek ya da vermeksizin stüdyo kurallarını, aktivitelerini, hizmetlerini, sunum şekillerini, bedellerini, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yine stüdyo  bazı bölümlerini ya da tümünü sebep göstermeksizin süreli ya da süresiz olarak kapatabilir.

  c)-Stüdyo ,  kendi yönetebileceği gibi, stüdyonun tamamında veya bir kısmında üçüncü kişilere yönetimi devredebilir, ortaklık yapabilir ya da tamamı ile satabilir/devredebilir.

  d)-Stüdyo , üyelerinin cep telefonu/ev/işyeri/posta/elektronik posta adreslerine, gerek  üyeliği ile ilgili bilgileri ve uygulamaları gerekse sponsorların ve/veya reklam veren firmaların reklamlarını tanıtımlarını ve promosyon malzemelerini gönderebileceğini kabul eder.

  e)-Stüdyo, ödeme yükümlüklerini yerine getirmeyen, stüdyo kurallarına uymayan ve sözleşme şartlarını ihlal eden üyelerin üyeliklerini sözleşme kapsamında iptal edebilir ve/veya üyelikleri askıya alabilir.

  f)- Stüdyomuzda yapılan yoga harici tüm etkinliklere katılım için son kayıt tarihi ve kontenjan limiti esastır. Olağanüstü ve stüdyo genel koordinatörünün gerekli gördüğü durumlarda etkinlikler belirli bir sebep gösterilmeksizin iptal edilebilir. Bu durumda kişiye tam ücret iadesi yapılır. 

  g)- Kuba Yoga her türlü etkinlik ve derste saat ve tarih değişikliği yapma hakkını saklı tutmaya sahiptir.

   

   

  13-       MADDELERİN AYRILIĞI : Bu anlaşmanın herhangi bir maddesinin herhangi bir yargı organı tarafından geçersiz sayılması veya kamu yararına aykırılığına karar verilmesi halinde sadece o madde anlaşma dışı sayılacak ve diğer maddeler aynen geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacaktır.

  14-       FERAGAT : Bu anlaşmada belirtilen hak ve yetkilerin stüdyo tarafından kullanılmaması stüdyonun bu hakları kullanmasından feragat ettiği veya üyenin ilerideki benzer kusurlarını peşine kabul ettiği anlamı taşımaz,  bu hak ve yetkilerini her zaman kullanabilir.

  15-       SON HÜKÜMLER : Bu anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan tüm ihtilaflarda BURSA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgâh ve tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Bu anlaşma taraflar arasında 2 nüsha olarak………………tarihinde imza edilmiş olup; anlaşmanın bir sureti üyeye verilmiş/teslim edilmiştir.

Ad-Soyad                                                                    :

TC Kimlik Numarası                                                   :

E-posta                                                                       :

Telefon                                                                        :

Acil durumda aranacak bir yakınınızın telefonu         :

Adres                                                                         :

Geçmiş operasyonlar                                                 :

Devam eden rahatsızlıklar                                         :

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar                                    :

Dökümanı PDF olarak indirmek için tıklayınız.